در اختیار گرفتن و ممنوعیت ها دستگاه لیزر

کنترل و ممنوعیت ها

در ماه اوت , 2016 اتحادیه اروپا فروش سنبل آبی رنگ را دراین انحادیه ممنوع کرد .
کنتر دستگاه لیزر ل شیمیایی

کنترل شیمیایی سنبل به علت اثرات طولانی مقطع آن بر دور و اطراف زیست و سالم انسان دوچندان دلخواه وجود ندارد . به کار گیری از علف کش نیاز به تایید ظریف از ارگانهای مختلف داراست . استفاده از علف کش های شیمیایی صرفا در امر رویش شدید سنبل آبی رنگ منفعت میگردد . با این وجود , پیروز ترین طرز استفاده از علف کش است که برای بخشها کوچک آلوده سنبل آبی رنگ به کار گیری میگردد عدم فایده از علف کش در مرحله وسیع برای در دست گرفتن سنبل آبی رنگ بدین عامل است که در بخشها بزرگتر , قطعات تبارک از سنبل آبی به احتمال فراوان میتوانند به طور قطعات کوچکتر در آمده و دوباره رویش و گسترش یابند .
دستگاه لیزر
علا دستگاه لیزر وه بر این , استعمال ا ز علف کش مقرون به صرفه تر و قلیل زحمت تر از کنترل مکانیکی است با این وجود , قادر است به اثرات زیست محیطی جبران ناپذیری منجر شود چون این سم میتواند به سیستم آب زیرزمینی نفوذ کرده و می تواند خیر فقط چرخه آب در یک اکوسیستم را زیر تاثیر قرار دهد بلکه تاثیر منفی روی سیستم محلی آب و سلامت بشر داشته باشد
دستگاه لیزر
همینطور شایان توجه است که به کار گیری از علف کش ها تنها بر روی سنبل تاثیر نمیگدارد و جور کیستون و موجودات دارای اهمیت مانند ریز جلبک می تواند از سموم علف کش هلاک شوند . تهیه و تنظیم شیمیایی سنبل آب را می توانایی با سود از علف کش های معمول نظیر 2 , 4 – D , علفکش و دیکووات انجام می‌شود . علف کش ها بر روی برگ دستگاه لیزر سنبل آب اسپری و منجر به تغییرات مستقیمی در فیزیولوژی آن ها می شود . استفاده از علف کش شناخته شده به عنوان 2 , 4 – D دستگاه لیزر سبب به مرگ سنبل از روش مهار رویش سلول از بافت جدید و آپوپتوز سلولی میشود . علف کش شناخته شده به عنوان دیکووات نمک برمید مایع که با گاز قادر است در برگهای دستگاه لیزر سنبل آبی نفوذ کرده و سبب ساز به عدم کار فوری سلول های گیاهی و فرآیندهای سلولی شود . برای علف کش دستگاه لیزر یفوسیت سمیت کم تری نسبت به علف کش های دیگر دارااست و باعث نابودب لایه سنبل آبی‌رنگ درحدود سه هفته میشود . علامت ها این علف کش بعداز استفاده بر روی گیاه عبارتند از پژمردگی گیاهان و یک تغییر تحول رنگ برگها به زرد رنگ که در نهایت باعث به فروپاشی گیاه منتهی میگردد .
در اختیار گرفتن فیزیکی دستگاه لیزر

حذف مکانیکی تحت عنوان بهترین چاره کوتاه مقطع برای تکثیر از گیاه محسوب می شود .
در دست گرفتن فیزیکی است بوسیله اتومبیل آلات زمینی نظیر جرثقیل سطل و یا این که با ماشین آلات شناور منحصر به فرد انجام میگسرد که مثل بیل مکانیکی میتوانند بافت و لایه ساخت شده به وسیله سنبل آبی‌رنگ را پاره کرده و آنان‌را عده آوی نمایند &# بذر دستگاه لیزر قهر و دوستی ;